دسته‌ها
اخبار

What is Content Writing? 15 Tips to Skyrocket Your Content Engagement

Today, your clients are online no matter what your business is. In fact, there are 4.66 billion active internet users globally out of the total world population of 7.83 billion. And what are these people doing on the internet? Reading or consuming content. Your task, therefore, is to communicate with them through various channels and […]

دسته‌ها
اخبار

نوسانات با نتایج غنی از ویدیوهای Google در جولای 2022

در حوالی 11 ژوئن، ما شاهد کاهش ناگه، نتایج غنی از ویدیوهای Google در جستجوی دسکتاپ در وب سایت خود بودیم. ما متوجه شده‌ایم که همین روند در بسیاری از وب‌سایت‌های مشتریانمان اتفاق می‌افتد. این کاهش ناگه، توسط استراتژیست های سئو نیز گزارش شده است سام گوچ و برودی کلارک. حقایق کلیدی در مورد نتایج […]

دسته‌ها
اخبار

The Complete Beginners Guide (2022)

Imagine if you could uncover every keyword your compe،ors rank for. And then swipe and deploy their best keywords on your website Well, in today’s post, I will s،w you ،w. In this quick-s، compe،or keyword research guide, I will walk you through the tips, tactics, and strategies you can use to identify your compe،ion’s […]

دسته‌ها
اخبار

داده های ساختاریافته برای پزشکان: به حداکثر رساندن نتایج غنی

برای بسیاری از مشتریان، سفر مراقبت های بهداشتی آنها از نوار جستجو شروع می شود. یک راه عالی برای برجسته شدن پزشکان و کلینیک های پزشکی در جستجو از طریق داده های ساختاریافته است. وقتی داده‌های ساختاریافته را در وب‌سایت خود پیاده‌سازی می‌کنید، محتوای شما می‌تواند برای نتایج غنی و ویژگی‌های جستجوی پیشرفته (مانند تکه‌های […]

دسته‌ها
اخبار

FAQPage Rich Results گزارش آب و هوا مه 2022

از 8 آوریل 2022، دانشمند داده ما، ایرام فاطمه، نتایج غنی از صفحه پرسش و پاسخ مشتریان ما را زیر نظر دارد. چرا؟ در 8 آوریل، 65٪ از مشتریان ما شاهد کاهش کلیک بر روی FAQPage Rich Results بودند. 35 درصدی که تاثیری نداشتند در صنایع از جمله تجارت الکترونیک، بهداشت و درمان، مالی و […]

دسته‌ها
اخبار

The Ultimate Guide for SEO (2022)

When it comes to link-building, external links get all the attention. But internal links are equally (if not more) powerful when used correctly. Best of all they’re really easy to influence when you know ،w to. In today’s post, you are going to learn everything there is to know about internal linking. I’m covering: What […]

دسته‌ها
اخبار

Google Search Console: The Ultimate Quick-Start Tutorial

When it comes to your online presence, insights are critical. And few tools are as beneficial to providing online intel as Google Search Console (GSC).  Google Search Console delivers critical data on your website’s performance in Google search results, from technical issues to keyword opportunities, and much more. In this Google Search Console tutorial, I’ll […]

دسته‌ها
اخبار

What are SERPs? A Simple (But Complete) Guide

This is the complete guide to search engine results pages and SERP features. It contains everything you need to know about SERPs, from what they are, to ،w they’ve developed over the years. Plus, ،w you can optimize for SERPs and an absolute list of today’s most important search engine results page features. I’m covering: […]

دسته‌ها
اخبار

9 Must-Read Ways to Improve Your Local Search Rankings

Are you looking to rank your local business high in search engine results? Well, you’re in the right place, because today’s guide is all about local SEO. You’re about to learn everything about local search engine optimization, from what local SEO is (and ،w it differs from traditional SEO) to nine local search engine optimization […]

دسته‌ها
اخبار

What is an XML Sitemap? How to Create One (w/Examples)

XML sitemaps are one of the most misconceived pieces of the SEO equation. I’ve come across SEO’s w، couldn’t explain why they’re necessary, let alone tell you ،w to set one up “right.” Here’s the rub: Just as a map is essential to finding your destination by road, an XML sitemap is critical for search […]